Πληρωμή

Ο πελάτης θα πρέπει να αποστείλει μαζί με την υπογεγραμμένη εντολή παραγγελίας το αντίστοιχο παραστατικό εξώφλησης αυτής εντός πέντε (5) ημερών .

Μετά την παρέλευση των πέντε (5) ημερών η παραγγελία θεωρείτε άκυρη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ ζητήστε μας πληροφορίες.